Рус Eng Pol

Kupi? ?wie?e warzywa

+38 (067) 190 80 80  /  +38 (067) 566 88 72

Wsparcie dla os?b w izolacji.

08.05.2020
Wsparcie dla os?b w izolacji.

W zwi?zku z rozprzestrzenianiem si? zaka?enia koronawirusem (covid-19) wielu mieszka?ców Ukrainy by?o pod obserwacj? d?ugoterminow?, aby zapobiec rozprzestrzenianiu si? zaka?enia.
Zak?ad Dnieprowski nie sta? na boku i odpowiedzia? na wezwanie centrum miasta o pomoc spo?eczn? dla osób w trudnej sytuacji.
150 kg ?wie?ych warzyw zosta?o przekazanych przedstawicielom miejskiego centrum pomocy spo?ecznej, aby wesprze? ludzi w regionie Dniepropietrowska, którzy byli w izolacji od dawna.