Рус Eng Pol

Kupi? ?wie?e warzywa

+38 (067) 190 80 80  /  +38 (067) 566 88 72

14.11.2020
Поздравляем с профессиональным праздником!

ТК "Днепровский" поздравляет своих коллег и партнёров с Днем сельхозработника!

Пусть работа всегда приносит удовольствие, а земля радует богатым урожаем.

С праздником, пусть сбудется всё, о чём вы мечтаете!


04.02.2019

W szklarni rozpocz??y si? w tym roku pierwsze zbiory ogórków. ?wie?e warzywa z nowej uprawy.

Do zobaczenia w sklepach!

28.01.2019

Wszystkie ro?liny z biur rassadnyh posadzone w szklarniach. Nasi pracownicy zapewniaj? wysokiej jako?ci i troskliw? opiek? nad ro?linami, które ju? niebawem przynios? pierwsze zbiory ogórków i pomidorów i zachwyc? Pa?stwa na pó?kach naszych sklepów.

15.11.2018

GH "Dnipro" gratuluje swoich kolegów i partnerów z Dniem Rolnictwa!


31.10.2018

TC "Dniprovsky" wzi?? udzia? w Forum Dnipro AgroDay, które odby?o si? w mie?cie Dnepr 30 pa?dziernika w kompleksie hotelowo-rozrywkowym "Khutor".

31.07.2018

"Je?li odnios? Pa?stwo wra?enie, ?e osi?gn?li?cie doskona?o?? we w?asnych latach, nigdy nie osi?gniecie poziomu, który z pewno?ci? jest w stanie osi?gn??". Te cudowne s?owa brytyjskiego pisarza pochodzenia japo?skiego Kazuo Ishiguro jest najlepszy podkre?laj?, ?e nasz ?wiat nie stoi w miejscu, a my musimy nad??a? za duchem czasu, stale si? rozwija i realizuje co? nowego i nieznanego, poprawy ich wiedzy i doskonalenie swoich umiej?tno?ci i zdolno??.


04.05.2018

Na hucie trwa zbieranie pomidorów, które trafiaj? na pó?ki naszych sklepów i zachwyci? swoich klientów wysok? jako?ci? i smakiem prawdziwego pomidora.

26.04.2018

Z rado?ci? spotkamy si? z subskrybentami naszej wioski.

19.04.2018

HeinzKetchup przeprowadzi? ankiet? swoich konsumentów na temat wieloletniego sporu o tym, ?e pomidor to owoc czy warzywo.


30.01.2018

Nowych zbiorów w 2018 roku oczekuje si? w "Dniprovsky" syndromu cieplarni.

17.11.2017

Co roku w trzeci? niedziel? listopada obchodzony jest Dzie? pracowników rolnictwa Ukrainy. ?wi?to wszystkich rolników w kraju, zosta? za?o?ony w 1993 roku. 19 listopada swój profesjonalny ?wi?to obchodz? pracownicy Cieplarnianego Kombinatu "Przedpokój". Z ca?ego serca gratulujemy ca?y zespó? na czele z dyrektorem kombinatu Винниковой Marin? Геннадиевной z Dniem pracowników rolnictwa Ukrainy!

06.10.2017

Program adaptacji spo?ecznej i poradnictwa zawodowego uczniów szkó? ?rednich i dzieci z domów dziecka i szkó? z internatem Zarz?dzania i skomplikowanej cieplarnianych personel „Dnipro” pa?dziernika odby?a si? wycieczka do m?yna dla uczniów s.Kotovka Mahdalynivka Raion.


06.09.2017

Szklarniowy zbo?owe "Dnepr" przyst?pi? do pozyskiwania nowej uprawy pomidorów.

19.08.2017

TK „Dnipro” rozpocz?? zbieranie pieprz zbiorów 2017.

15.06.2017

Najbli?sza perspektywa i poprawa konkurencyjno?ci ukrai?skiej produktów sta?y si? przedmiotem dyskusji VI Specjalistycznego seminarium BELAGRO na bazie Cieplarnianego kombinatu "Dnipro".

Cieplarnianego kombinatu