Рус Eng Pol

Kupi? ?wie?e warzywa

+38 (067) 190 80 80  /  +38 (067) 566 88 72

12.06.2020
Witaminy z TKD 100% pomog? Ci!

Od 24 kwietnia do 9 czerwca na stronie Dneprovsky Greenhouse Combine na Facebooku odby? si? konkurs wiosennych sa?atek z pomidorów i warzyw „Witaminy z TKD w 100% pomog?!”
Uczestnicy konkursu opublikowali przepisy na sa?atki, udost?pnili sposoby przyrz?dzania zdrowych i smacznych potraw odwiedzaj?cym stron? kombajnu.
Laureatka przepisu z solonym ?ososiem Elena Medvedeva (Dnipro) zosta?a laureatk? kursu, jako nagrod? otrzyma?a 5 kg ?wie?ych warzyw z naszego kombajnu szklarniowego.


12.06.2020

Od 24 kwietnia do 9 czerwca na stronie Dneprovsky Greenhouse Combine na Facebooku odby? si? konkurs wiosennych sa?atek z pomidorów i warzyw „Witaminy z TKD w 100% pomog?!”

08.05.2020

W zwi?zku z rozprzestrzenianiem si? zaka?enia koronawirusem (covid-19) wielu mieszka?ców Ukrainy by?o pod obserwacj? d?ugoterminow?, aby zapobiec rozprzestrzenianiu si? zaka?enia.

21.04.2020

Serdecznie gratulujemy wspania?ej wiosennej wielkanocnej chrze?cija?skiej wiosny!


25.03.2020

Wszystkie produkty ro?liny s? uprawiane zgodnie z najwy?szymi wymogami kontroli sanitarnej i epidemiologicznej.

18.03.2020

Ro?lina szklarniowa „Dneprovsky” rozpocz??a zbiór pomidorów.
Kombajn zebra? oko?o 1 tony pomidorów ze zbiorów w 2020 roku.

20.02.2020

W Dneprovsky Greenhouse Combine zebrano pierwsze owoce nowej uprawy g?adkiego ogórka odmiany MEWA.


14.02.2020

Przedstawiciele Dneprovsky Greenhouse Combine odwiedzili wystaw? Fruit Logistica, która odby?a si? w dniach 5–7 lutego w Berlinie (Niemcy).

04.02.2020

W naszej szklarni rozpocz??y si? nowe zbiory.
Poznaj ?wie?ych i soczystych sportowców na pó?kach sklepów naszych partnerów!
Pomidory ze zbiorów w 2020 r. Do??cz? do nich bardzo szybko.

13.01.2020

Dneprovsky Greenhouse dzi?kuje za wspó?prac? i zaufanie, którym obdarzy? nas w ubieg?ym roku, i oczekuje na prac? w nowym roku 2020!


26.11.2019

Obchody Dnia Pracowników Rolnych i 20 rocznicy za?o?enia Szklarni Dnieprowskiej

16.10.2019

Поздравлем всех наших сотрудников и пратнёров с этой юбилейной датой!

Пусть Комбинат ещё долгие годы радует нас своей продукцией, путь в нашей жизни будет побольше продуктивных дней и благоприятной погоды!

31.07.2019

"Takich cen w lipcu nigdy nie by?o na ziemne pomidor. W ci?gu ostatnich czterech lat zak?adów przetwórczych stale zmniejsza?y popyt na pomidory otwartego gruntu. Dlatego rolnicy zmniejsza?y produkcyjnymi.", - mówi ekspert cen na rynku produktów Tatiana Hetman.


04.02.2019

W szklarni rozpocz??y si? w tym roku pierwsze zbiory ogórków. ?wie?e warzywa z nowej uprawy.

Do zobaczenia w sklepach!

28.01.2019

Wszystkie ro?liny z biur rassadnyh posadzone w szklarniach. Nasi pracownicy zapewniaj? wysokiej jako?ci i troskliw? opiek? nad ro?linami, które ju? niebawem przynios? pierwsze zbiory ogórków i pomidorów i zachwyc? Pa?stwa na pó?kach naszych sklepów.

15.11.2018

GH "Dnipro" gratuluje swoich kolegów i partnerów z Dniem Rolnictwa!